Ons genoegen 1898 – heden

1898

Nieuws van den dag 21-11-’98
Te Heer-Hugowaard (N-H), alwaar, tengevolge van de inhuldigingsfeesten, een zangvereniging voor gemengd koor was opgericht, onder leiding van den Heer W. Molenaar (onderwijzer aan school No 1), is thans nog een dergelijke vereniging ontstaan, onder leiding van den Heer K. Pekelharing, onderwijzer aan school No. 4. Men hoopt, dat beide verenigingen zullen leiden tot verbetering van den volkszang, waaraan nog grote behoefte bestaat.

1907

Onze Courant, 16-10-’07
Heer-Hugowaard. Zondag j.l. had in het lokaal van den heer Pijper alhier de eerste uitvoering plaats van het gemende zangkoor „Ons genoegen” onder leiding van den heer Stieltjes, onderwijzer aan school nr. 3 alhier, als directeur. Ter afwisseling werden ook een paar nummers gezongen door het kinderkoor, dat onder leiding van den heer Stieltjes staat. Over het algemeen werd goed gezongen; de zaal  was flink bezet. We willen hopen, dat dit koor niet zal lijden aan grote wisseling van leden, opdat het door voortgezette studie ons steeds hoger kunstgenot zal mogen verschaffen.

1908

Onze Courant 29-08-’08
Heer-Hugowaard. Tijdens de hier te houden tentoonstelling zal zich af doen horen een der hier gevestigde fanfarekorpsen,  terwijl bij den prijsuitreiking het gemengde zangkoor  “Ons genoegen” enige liederen ten beste zal geven en op den anderen avond Jacob Kelder zal optreden, indien deze tenminste te engageeren zal zijn voor 16 Sept.

1909

Hoornsche Courant 22-10-’09
Heer-Hugowaard,, Wegens het vertrek van den tegenwoordige directeur zal  de heer H. Lindeboom van Oudorp de leiding van de zangvereniging “Ons Genoegen” op zich nemen, ’t Ware echter wenselijk, dat het getal leden, vooral mannelijke, zich wat uitbreidde. Wij vertrouwen dan ook, dat velen aan de oproeping van het bestuur gehoor zullen geven om zich bij bovenstaande zangvereniging aan te sluiten.

13 februari 1919

De vereniging is opgericht en krijgt de naam ‘Ons Genoegen’. De naam is gekozen omdat de mensen voor hun genoegen gingen zingen. Er wordt een voorzitter en een directeur benoemd. Bij de oprichting geven 29 leden zich op. Een week later is het aantal al opgelopen tot 45 leden. De koorleden betalen een contributie van ƒ 0.20 en een echtpaar ƒ 0.30, op de repetitie-avond te voldoen. De repetities vinden plaats in café ‘De Swan’

De vereniging geeft obligaties uit voor de aankoop van een eigen piano. Als er nog een bedrag ontbreekt voor de aanschaf wordt er geleend bij de bank.

Er wordt enthousiast geoefend en er worden regelmatig uitvoeringen gegeven en meegedaan aan verschillende muziekfestivals. Hoewel het aantal leden groeide, is er een tekort aan mannenstemmen, vooral bij de tenoren.

toegetreden „Ons Genoegen” van Heer-Hugowaard, dir. Joh. Brands, waarmede de bond thans 30 aangesloten verenigingen telt.

1923

Nieuwe Hoornsche Courant 15-01-’23
HEER HUGOWAARD. Brand. — In den nacht van Zondag 14 op Maandag 15 Januari is het woonhuis van A. Kooij, nabij de halte Middenweg, alhier in vlammen opgegaan. — Zanguitvoering. — Zondagavond gaf het zanggezelschap „Ons Genoegen” alhier bij A. Rus een openbare uitvoering. Een negental nummers werden zeer verdienstelijk ten gehore gebracht. Het was een welgeslaagd concert. Geanimeerd dansen tot besluit.

1927

De Telegraaf 22-03-’27
DE AFDEELING GEMENGDE KOREN ONBEKROOND.

    1. Ons Genoegen. Heerhugowaard; 2. Grootschermers Gemengd Koor: 3. Niedorps Gemengd Koor; 4. Zang en Vriendschap, Oost- Knollendam; S, Zanglust, Hensbroek; 6. Gemengd Koor Polyhymnia, IJmuiden.

1932

Tijdens de crisis loopt het ledenaantal terug tot 23 leden. Er is te weinig geld. Er komt een nieuwe voorzitter die samen met de gymvereniging een bazaar organiseert om de magere kas te spekken. Dit levert een aanzienlijk bedrag op. Men komt ook op het idee om donateurs en sponsors te zoeken. 90 mensen melden zich aan.

1935

Het koor wordt lid van de Noord-Hollandse Zangers Bond, doet mee aan een zangconcours en wint de 2e prijs.

Ter gelegenheid van het huwelijk van Prinses Juliana en Prins Bernhard doet het koor met andere koren mee aan een grote feestavond.

1936

Nieuwe Hoornsche Courant 24-06-’36
NIEUW SPORTTERREIN TE HEERHUGOWAARD. Zondag werd het gemeentelijke sportterrein te Heerhugowaard officieel geopend. Aan deze opening was een feestelijk karakter gegeven, al moet hierbij gezegd worden, dat aan de organisatie, vooral van het middagprogramma, nogal wat ontbrak. ’s Middags maakten het r.k. fanfarecorps „Hou en Trou” en de muziekvereniging „H.U.G.O.” een tocht door de kom der gemeente, waarna zij naar het sportterrein trokken. Hier hield vervolgens de burgemeester een korte rede, waarin hij dank bracht aan allen, die hadden medegewerkt aan het tot stand komen van het terrein. In het bijzonder dankte spr. den gemeente opzichter, den heer A. Groot, wien geen moeite te groot was geweest om het sportterrein aan alle eischen, die gesteld kunnen worden, te laten voldoen. Des middags werden op het terrein twee voet balwedstrijden gespeeld. Des avonds werd een programma gegeven, waaraan medewerking werd verleend, behalve door de b.g. muziekverenigingen, door de zanggroep van de „Graal”, de gemengde zangvereniging „Ons Genoegen”, het kinderkoor „Ons Genoegen” en het jongerencorps „H.U.G.O.”.

1937

Nieuwe Hoornsche Courant 22-06-’37
Het zangconcours te Nieuwe Niedorp.

Het tweede gedeelte van het zangconcours van den Noordhollandschen Zangersbond heeft j.1. Zondag in de Ned. Herv. Kerk te Nieuwe Niedorp plaats gehad. Wederom was de belangstelling zeer groot en stonden de prestaties eveneens op hoog peil, hetgeen de jury opnieuw een compliment tot de deelnemers deed uitspreken. De uitslag was als volgt:
3e afd. Gemengde Koren :
Zang en Vriendschap, Castricum, dir. J. Beider, 1e prijs 344,5 punt;
Ned. Herv. Kerkkoor, Schagen, dir. J. I. Hovenier, 1e prijs 320 pnt.;
Ons Genoegen, Heerhugowaard, dir. H.J. Zaal, 1e prijs 312,5 pnt.
Onze Courant 210737
JAN MOEJES HARTELIJK GEHULDIGD

Om zijn prachtige prestaties in de Engelse Motorzesdaagse HEER-HUGOWAARD IN FEESTSTEMMING.
Toen stond het gemengde koor „Ons Genoegen”, dirigent H.J. Zaal op het podium gereed, om ’n 3-tal keurig verzorgde nummers ten gehore te brengen, waarvan ons het meeste voldeed „Meiennacht” van W. Heipe. Een klein, maar fijn koortje, dat gehoord het applaus, vele bewonderaars(sters) telt. Jan Moejes zelf spreekt. Na den goedgeslaagden zang was het Jan Moejes die ons vergastte op ’n vlotte causerie hoe en wat nu eigenlijk ’n motorzesdaagse is.(opm: sterk bekort)

1938

Een radio optreden met de Noordelijke Bachvereniging.

1941

Nieuwe Hoornsche Courant 15-07-’41
Uit West-Friesland.

BOND VAN ZANGKOREN IN NOORD-HOLLAND. Concours te Noordscharwoude. Zondag werd in de gemeente Noordscharwoude het concours gehouden van den Bond van Zangkoren in Noord-Holland. Aan het concours, dat in alle opzichten geslaagd is, werd door 16 verenigingen deelgenomen. De jury bestond uit de heren G. H. Boedijn, toonkunstenaar te Hoorn, en L. C. Keereweer, toonkunstenaar te Amsterdam. De uitslag van den wedstrijd was als volgt:
Derde afd. gemengde koren B. onbekroond: Zanglust, Medemblik, 1 pr. 204 p., Tot ons Plezier, Bobeldijk, 2e pr. 177 p.
Derde afd. Gemengde koren A: Zang en Vriendschap, Venhuizen, 2de pr. 184 p., Zanglust, Hauwert, 1e pr. 200 p. Tweede afd. Gemengde koren: Thalia, Hoogkarspel, 2de pr. 192 p., Ons Genoegen, Heer-Hugowaard, 1e pr. 36 p. Eerste afd. Gemengde koren: Niedorps Gemengd koor, Nieuwe Niedorp 2de pr. 192 p. (opm: bekort)

1942

Alkmaarsche Courant 24-03-’42
Advertentie: HEERHUGOWAARD. CONCERT door de GEM. ZANGVER.. „ONS GENOEGEN” en de MUZIEKVEREENIGING H.Ü.G.O. met medewerking van CLINGE DOORENBOS op ZONDAG 5 APRIL (1sten Paasdag) in de zaal van den Heer RUS. Aanvang HALF DRIE (off, tijd).
Alkmaarsche Courant 070442
Voor een flink bezette zaal concerteerden de gem. zangvereniging „Ons Genoegen” en de muziekvereniging H.U.G.O. den 1 sten Paasdag met medewerking van den heer Clinge Doorenbos. De diverse verenigingen hadden veel succes, evenals de heer Doorenbos met zijn rake gedichten en talloze woordspelingen.
Dagblad voor Noord-Holland 060742
Zang in dezen tijd. Prachtig concours te Venhuizen.
Een incident.

Een incident, dat gelukkig geen ernstige gevolgen had. deed zich half den middag voor toen „Schoorls Gemengd Koor” na zijn optreden door den vloer van de muziektent zakte. Niemand liep evenwel letsel op.
Eerste afd. gem. koren: „Niedorps Gem. Koor”. N. Niedorp. 1e pr 300 pt. “Kinderkruistocht” van Bonset. „Ons Genoegen“, Heerhugowaard, 368 pt. 1e pr. en extra prijs „Cantecleer” van Koop.

1944

Gedurende de oorlog wordt er tot dit jaar gezongen. De bestuursleden komen daarna nog bij elkaar maar er worden geen repetities meer gehouden. Met een nieuwe dirigent begint het koor in 1949 weer vol goede moed te zingen.

1953 

Het koor heeft weer genoeg leden. Een donateursactie en loterij leveren een aardig geldbedrag op. Met andere koren wordt in februari een gezamenlijk concert gegeven ten bate van het rampenfonds van de watersnood in Zeeland.

Na 1956

Het koor treedt enkele malen per jaar op in verschillende bejaardentehuizen in Heerhugowaard.

1959

Het Parool 15-08-’59
Koninklijke onderscheiding. Bij K.B. is verleend de eremedaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassau in zilver aan M. Kooij, secretaris zangvereniging Ons Genoegen, Heerhugowaard.

toire op. Aan diverse concoursen wordt onder zijn leiding met succes deelgenomen.

1971

Leeuwarder Courant 24-05-’71
Zestien koren op concours Friese Bond in Gorredijk

Vijftien van de (nog) tweeëntwintig koren van de Bond van Zangkoren in Friesland zullen deelnemen aan het jaarlijks concours, op 6 juni in „De Skans” in Gorredijk. Bovendien zal een gastkoor deelnemen: „Ons Genoegen” uit Heerhugowaard, aangesloten bij de Noordhollandse bond. Juryleden zijn de heren Corn. Jonker uit Schoorl en Kl. Venneker uit Alkmaar.
Leeuwarder Courant 070671
Uitslag: Ere-afdeling: „Ons Genoegen“, Heerhugowaard dat als gastkoor deelnam 244 p., 1e pr. (Dit koor legde tevens beslag op de beker van de commissaris der koningin in Friesland voor het hoogste aantal punten van het concours, de Burgemeester Wulte beker voor het hoogste aantal punten in de ere-afdellng en de Noord-Holland-beker voor de beste uitspraak Nederlands.

Hoornsche Courant   =  Nieuws en advertentie blad  voor West- Friesland
Onze Courant            = Katholiek nieuws- en advertentie blad voor Schagen en omstreken

1974

Bezoek van de Duitse Mandolinen und Gitaren vereniging ‘Heeren Werve’

1975

Het ledental loopt sterk terug. Een nieuwe voorzitter zet een ledenwerf actie op. Het resultaat 20 nieuwe leden. Er worden nieuwe stukken ingestudeerd en er komt een samenwerking met de muziekschool.

1977

Een hoogtepunt in dit jaar is het optreden met opera zanger Marco Bakker in de Hervormde Kerk.  Ook komt er na tien jaar een nieuwe dirigent. Dit geeft weer nieuwe energie. Het ledental groeit tot 50 leden en het koor viert zijn 60-jarig bestaan.

1978

Het koor besluit om in Cultureel Centrum ‘De Schakel’ te repeteren. De jarenlange  samenwerking met de familie Rietbergen van café ‘De Swan’ wordt daarmee beëindigd.

1994

Een nieuwe naam: ‘Het Heerhugowaards Gemengd Koor’. Voor deze naamwisseling is gekozen om het koor een ‘eigentijdse uitstraling’ te geven.

to.jpg” alt=”” width=”100%” />

2005

Een nieuw onderkomen in de ‘Nieuwe Schakel’ op het industrieterrein.

2007

Dit jaar staat in het teken van het bezoek van het pools koor Canticum uit Kalisz. 47 koorleden, twee chauffeurs en een priester worden vier dagen gastvrij ontvangen. Het muzikale programma bestaat uit een optreden bij de Cam, een gezongen mis en een gezamenlijke optreden in de Dionysiuskerk en de Raatstede. Naast dit muzikale programma hebben de Poolse gasten kennis kunnen maken met het specifieke karakter van de provincie Noord-Holland.

18 juni 2008

De laatste repetitie in de Nieuwe Schakel. Op dezelfde dag wordt het nieuwe onderkomen in Cultureel centrum Cool bezichtigd.

29 maart 2011.

Zeven leden hebben in dit jaar opgezegd. We nemen afscheid van pianiste Marja Bodewes. Het koor kan de pianiste niet meer betalen.

Juni 2015

Het huurcontract met Cool loopt af. Een goedkopere locatie wordt gezocht. Het koor besluit bij Centrum 31 te gaan zingen. De huurprijzen in Centrum 31 liggen 50% lager dan in Cool.

2 september 2015

De eerste repetitie in Centrum 31. Vanaf het begin zijn leden en dirigent uitermate tevreden in de nieuwe locatie.

13 februari 2019.

Viering van het 100-jarig bestaan in café ‘De Swan’. Het koor is financieel gezond en telt 44 leden. Alexander Pavloff is nog steeds de dirigent. Hoewel het aantal leden is gegroeid, is er een tekort aan mannenstemmen, vooral bij de tenoren. Er wordt enthousiast geoefend in Centrum 31 voor het optreden ter ere van het 100-jarig bestaan.